เลือกใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด

Home / กู้บ้าน / เลือกใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด

การจะซื้อบ้าน ซื้อคอนโด แต่ละครั้ง หายากมากที่จะซื้อเงินสด ดังนั้น ความรู้เรื่อง การกู้บ้าน ดอกเบี้ยกู้บ้าน ยื่นกู้บ้าน และสินเชื่อของธนาคารต่างๆ จึงมความสำคัญยิ่ง และส่วนหนึ่งของการเข้าสู่วงจรเรื่องเงินๆ ทองๆ นี้ สิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้น ที่จะต้องพ่วงมาด้วย นั่นก็คือ การมี บัตรเครดิต การ เลือกใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด จะทำต้องรู้อะไรบ้าง เรามีมาฝากค่ะ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีข้อกำหนดให้ผู้ออกบัตร เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานทุกแห่ง รวมทั้งให้ระบุ
ในเอกสารชี้ชวน ใบสมัคร และสัญญา

เลือกใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด 

เลือกใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด

ดังนั้น ก่อนเลือกใช้บริการผู้บริโภคควรศึกษาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ออกบัตรแต่ละแห่งเรียกเก็บจากลูกค้ารวมถึง
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ท่านสามารถเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมเบื้องต้นได้จาก อัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบ (http://www2.bot.or.th/feerate/internal.aspx?PageNo=7)

โดย ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการบัตรเครดิต ที่ประมวลจากอัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบใน เว็บไซต์ของ ธปท. สรุปได้ ดังนี้

– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 – 15,000 บาท ขึ้นกับชนิดของบัตรเครดิต
– ค่าธรรมเนียมรายปี 0 – 30,000 บาท ขึ้นกับชนิดของบัตรเครดิต
– ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ 0 – 50 บาทต่อครั้ง
– อัตราดอกเบี้ย (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ออกบัตรเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และค่าบริการ
ต่าง ๆ รวมกันเกินร้อยละ 20 ต่อปีไม่ได้)
– ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ออกบัตรเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนไม่ได้)
– ค่าติดตามทวงถามหนี้ 0 – 384 บาทต่องวด
– ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินในการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ ร้อยละ 2 – 2.5 ของอัตราแลก
เปลี่ยนอ้างอิง

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ จึงควรตรวจสอบรายละเอียดรายการต่าง ๆ เพื่อความมั่นใจ
นอกจากนี้ ควรเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์และความสะดวกอื่น ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

– รอบระยะเวลาบัญชี
– ระยะเวลาการชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย
– จำนวนร้านค้าที่รับบัตร
– ความสะดวกในการชำระเงิน
– เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือบัตรจะได้รับ
– บริการเสริม และโปรโมชั่นต่าง ๆ
– พันธมิตรทางธุรกิจของผู้ออกบัตร

รู้ไหมว่า
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี คุณสามารถต่อรองกับผู้ออกบัตร เพื่อขอยกเว้น
การเรียกเก็บได้
– สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากบัตรเครดิตชนิดต่าง ๆ เช่น บัตรพลาตินัม (Platinum) คุณควรนำมา
เปรียบเทียบกับเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บัตรด้วย เนื่องจากค่าธรรมเนียมรายปีจะสูงกว่า
บัตรธรรมดา

ที่มา ธนาคารแห่งประทศไทย
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/creditcard/Pages/Creditchoice.aspx
ภาพจาก fnbc.info,