ข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ

Home / กู้บ้าน / ข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ผู้ที่กำลังจะขอสินเชื่ออาจจะกังวลใจว่า หากยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงินแล้วจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ .. ก่อนอื่นผู้ขอสินเชื่อควรต้องรู้ว่า สถาบันการเงินใช้ข้อมูลอะไร ในการพิจารณาให้สินเชื่อ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ แหล่งที่อยู่อาศัย ภาระหนี้ ประเภทหนี้ วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ หลักทรัพย์และผู้ค้ำประกัน (หากถูกกำหนดเป็นเงื่อนไข) ซึ่งผู้ขอสินเชื่อต้องกรอกตามความเป็นจริงในใบสมัครขอสินเชื่อ
 2. ประวัติการขอสินเชื่อ และประวัติการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ หรือที่เรียกว่าข้อมูลเครดิต โดยสถาบันการเงินจะตรวจสอบข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 3. นโยบายการให้สินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน เช่น ต้องการบุกตลาดสินเชื่อรายย่อย รายกลาง SME หรือรายใหญ่ เป็นต้น ตลอดจนเครื่องมือ วิธีการ และขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการเงิน
 4. ปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ

ถ้าหากผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้มีอาชีพการงานดี รายได้มั่นคง ไม่เคยมีหนี้สินล้นพ้นตัว มีความสามารถในการ
ชำระหนี้ การขอสินเชื่อก็คงไม่ติดปัญหาอะไร หรือหากมีอาชีพการงานไม่มั่นคง เช่น ขายของแผงลอย โอกาส
การได้เงินกู้ยังคงมีอยู่ แต่จำนวนเงินกู้ที่ได้รับอาจน้อยกว่าที่ต้องการขอสินเชื่อ และอาจต้องจ่ายดอกเบี้ยในจำนวนที่แพงขึ้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ
ข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อมีความสำคัญในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างมาก ดังนั้น ผู้ขอสินเชื่อจึงควรเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนไปติดต่อขอสินเชื่อ เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาติดต่อหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมในกรณี
ที่ผู้ขอสินเชื่อแสดงเอกสารไม่เพียงพอหรือไม่น่าเชื่อถือ

ผู้ขอสินเชื่อควรเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. เอกสารแสดงรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ ตามที่สถาบันการเงินร้องขอ เช่น
  1.1 เป็นผู้มีรายได้จากงานประจำ แสดงหลักฐานสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือที่เป็นปัจจุบัน
  1.2 เป็นเจ้าของกิจการ แสดงหลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากของกิจการ หรือของตนเอง ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือสมุดลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกิจการ ใบคำสั่งซื้อสินค้าและ/หรือใบส่งของ ใบสั่งสินค้าจากลูกค้า ใบแสดงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
 2. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานอื่น ๆ ที่สถาบันการเงินร้องขอ เช่น เอกสารแสดงหลักประกัน หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้ งบการเงินของกิจการปีล่าสุดฉบับยื่นกรมสรรพากร เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจครอบครัว ร้านค้า หรือร้านแผงลอย ที่ไม่มีหลักฐาน เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือ
ใบเสร็จต่าง ๆ นั้น ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับสินเชื่อ เพราะสถาบันการเงินบางแห่งมีความถนัดที่จะทำธุรกิจกับลูกค้า
รายย่อย หรือกับผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก เช่น อาจส่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อไปสังเกตการณ์ ณ ที่ร้านค้าแผงลอยของ
ผู้ขอสินเชื่อเพื่อประเมินความสามารถในการหารายได้ของผู้ขอสินเชื่อ โดยพิจารณาจากจำนวนลูกค้าที่มาซื้อของ
ในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นต้น

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย