โครงการสินเชื่อเพื่อข้าราชการ โครงการให้ของ ธ.ธอส.

Home / กู้บ้าน / โครงการสินเชื่อเพื่อข้าราชการ โครงการให้ของ ธ.ธอส.

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ 2539 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 โดยกำหนดให้ผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับจากสถาบันการเงินได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้สนับสนุนโครงการเพื่อให้ผู้รับบำนาญได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งกู้เพี่อที่อยู่อาศัย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงินของโครงการ ดังนี้
Handshakes with customer after contract signature

1.  คุณสมบัติผู้กู้ : เป็นผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิให้นำบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกันเงินกู้
2.  วัตถุประสงค์ในการให้กู้เงิน
2.1 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2.2 เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
2.3 เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
2.4 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
2.5 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
2.6 เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
2.7 เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
หมายเหตุ   – กรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม
– อาคารหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย
3.  วงเงินให้กู้
3.1 ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอด ของผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินประกันการกู้เงินในระบบบำเหน็จ ค้ำประกันของกรมบัญชีกลาง แล้วแต่ว่าจำนวนใดต่ำกว่า
3.2 เงินงวดผ่อนชำระไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินบำนาญรายเดือนสุทธิหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน

4. ระยะเวลาการกู้ : ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

5. หลักประกันในการขอกู้เงิน : สิทธิในบำเหน็จตกทอดไม่เกินจำนวนเงินตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

6. การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระ : คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามข้อ 6. บวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

7. การชำระหนี้เงินกู้ : กรมบัญชีกลางทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารและทำหน้าที่หักเงินบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนของผู้กู้นำส่งชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร

8. การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ : กรณีผู้กู้ผิดสัญญากู้เงินในงวดใดงวดหนึ่ง หรือถึงแก่ความตายก่อนครบกำหนดสัญญา ธนาคารจะเรียกชำระคืนเงินกู้ในส่วนที่เหลือตามสัญญากู้เงินทันที

Handshakes with customer after contract signature
9. เงื่อนไขอื่น : การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ ในการให้กู้เงินโครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร10. สถานที่ติดต่อยื่นคำขอกู้เงิน : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ (สำนักพระราม 9 อาคาร 1 ชั้น 1) หรือสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือสำนักงานสาขาภูมิภาคทุกแห่ง11. หลักฐานการขอกู้เงิน
11.1 หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ฉบับจริง)
11.2 สมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายการรับเงินบำนาญรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
11.3 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
11.4 สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
11.5 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร แล้วแต่กรณี
11.6 กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ซื้อห้องชุด ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ให้แสดงสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
11.7 กรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร ให้แสดงสำเนา ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ คำขออนุญาต/ แบบก่อสร้างอาคาร/ ส่วนขยาย/ ต่อเติมอาคาร/ ซ่อมแซมอาคาร
11.8 กรณีไถ่ถอนจำนอง ให้แสดงสำเนาสัญญากู้ สัญญาจำนอง Statement/ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน
11.9 กรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ให้แสดงใบเสร็จรับเงิน หลักฐานแสดงการซื้อหรือรายการอุปกรณ์ฯ ที่ประสงค์จะซื้อพร้อมราคาโดยประมาณ
* ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารข้อ 12.2 – 12.8
* กรณีมีผู้กู้มากกว่า 1 คน ผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องนำเอกสารส่วนตัวและเอกสารรายได้ (แล้วแต่กรณี) มาแสดงต่อธนาคารด้วย
* ในกรณีจำเป็น ธนาคารอาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา* กรณีผู้กู้ถึงแก่ความตาย ให้ยกเว้นการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ นับแต่วันที่ธนาคารทราบข้อมูลการตายของผู้กู้จากระบบบำเหน็จค้ำประกันจนถึงวันที่กรมบัญชีกลางนำส่งเงินบำเหน็จตกทอดชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร
(วันที่ตามรอบปฏิทินที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
* อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารกำหนดร้อยละ 13.50 ต่อปี
* เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือwww.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์