สินเชื่อบ้านหลังใหม่ บริการดีๆ จากธนาคารธนชาต

Home / กู้บ้าน / สินเชื่อบ้านหลังใหม่ บริการดีๆ จากธนาคารธนชาต

บริการ สินเชื่อบ้านหลังใหม่ ที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพในโครงการต่างๆ กับสิทธิพิเศษ วงเงินสูง ให้คุณผ่อนสบายๆ กับระยะเวลาผ่อนชำระนาน พร้อมบริการประกันชีวิตคุ้มครองภาระเงินกู้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับคุณและครอบครัวได้อุ่นใจ เราไปดูเงื่อนไขต่างๆ กันค่ะ

รายละเอียด สินเชื่อบ้านหลังใหม่

สินเชื่อบ้านหลังใหม่

คุณสมบัติของผู้กู้

 • สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14)
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีผู้กู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนในการผ่อนชำระหนี้ และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ ตามแต่กรณี ดังนี้
 • อาชีพพนักงานประจำ อายุรวมไม่เกิน 60 ปี
 • เจ้าของธุรกิจ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆโดยเฉพาะ อายุรวมไม่เกิน 65 ปี
 • อาชีพผู้พิพากษา / อัยการ หรือ ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) เต็มอายุสัญญาและอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ อายุรวมไม่เกิน 70 ปี

วงเงินกู้ 

 • กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยไม่ถึง 10 ล้านบาท
  – สำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 95%* ของราคาประเมินหรือซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
  – สำหรับที่อยู่อาศัยแนวสูง (คอนโดมิเนียม) สูงสุดไม่เกิน 90%* ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริง ตามระเบียบธนาคารแห่ง
  ประเทศไทย
 • กรณีราคาซื้อขายที่อยู่อาศัยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขายที่ตกลงกันจริงตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรณีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : ธนาคารธนชาต