กู้เงินซื้อคอนโด กับธนาคาร ธอส

Home / กู้บ้าน / กู้เงินซื้อคอนโด กับธนาคาร ธอส

ถ้าเพื่อนๆ ฝันอยากมีคอนโดมิเนียมสักห้อง วันนี้ทาง Decor.Mthai นำข้อมูล กู้เงินซื้อคอนโด จากธนาคาร ธอส มาฝากค่ะ เป็นเจ้าของคอนโดที่ถูกใจ โดยไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องรอสะสมเงิน เป็นเจ้าของคอนโดในฝันกันได้ทุกคนกับ สินเชื่อบ้าน ของธนาคาร ธอส เบาใจดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระยาว มาดูเงื่อนไขการกู้เงินกันดีกว่าค่ะ

รายละเอียด กู้เงินซื้อคอนโด

กู้เงินซื้อคอนโด

วงเงินให้กู้
 • ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 70% ของราคาซื้อ-ขาย กรณีที่ราคาห้องชุดต่ำกว่า 1 ล้านบาท/หน่วย
 • ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน และ ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อ-ขาย กรณีที่ราคาห้องชุดตั้งแต่ 1 ล้านบาท/หน่วยขึ้นไป
 • กู้ ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และอีก 15 เท่าของรายได้อื่น ๆ หรือไม่ เกิน 40 เท่าสำหรับอาชีพอิสระ (โดยประมาณ) หรือไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิ และหากผู้กู้ใช้สิทธิสวัสดิการวงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของเงินเดือนสุทธิ
ระยะเวลาให้กู้
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี
 • อายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

1

เอกสารประกอบการกู้

 • เอกสาร
  • เอกสารแสดงรายได้
  • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือผ่านสิทธิ์ของหน่วยงาน
  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  • สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท , รายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี , หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
  • รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือนรูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และ แผนที่ตั้งโดยสังเขป
 • เอกสารแสดงข้อมูลส่วนตัว
 •  บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านทุกหน้า
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / ใบแจ้งความการแยกกันอยู่
 • ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล
 • เอกสารหลักประกัน
  • หนังสือ กรรมสิทธิ์ห้องชุด หากเป็นกรณีซื้อห้องชุดมือสองต้องเป็นหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากเจ้าพนักงานที่ดิน
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / ใบเสร็จผ่อนดาวน์
 • หากมีผู้กู้ร่วม ขอให้ผู้กู้ร่วมมายื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานแสดงรายได้ และเอกสารส่วนตัวของแต่ละท่าน
ค่าใช้จ่ายในการกู้
 • กู้ไม่เกิน 500,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 1,700 บาท
 • กู้ไม่เกิน 500,001 – 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,500 บาท
 • กู้เกิน 3,000,000 บาท คิดค่าประเมินหลักประกันแห่งละ 2,800 บาท
 • ค่าตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซม ครั้งละ 600 บาท
 • ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง คิดอัตราค่าจ้างเหมารายละ 700 บาท

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : ธนาคาร ธอส