สินเชื่อกู้บ้านธนาคารกรุงไทย กู้บ้านแสนสะดวก

Home / กู้บ้าน / สินเชื่อกู้บ้านธนาคารกรุงไทย กู้บ้านแสนสะดวก

วันนี้ Decor.Mthai นำข้อมูล สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ สินเชื่อธนาคารกรุงไทย เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดเวลา ที่ธนาคารให้แก่ลูกค้าเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย โดยจำนองที่อยู่อาศัยที่จะกู้นั้นเป็นหลักประกัน มาดูข้อมูลกันค่ะ

รายละเอียด สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติของผู้กู้ และผู้กู้ร่วม

 1. เป็นผู้มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้
 2. ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 3. อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น ข้าราชการอัยการ ผู้พิพากษา กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

ระยะเวลาการให้กู้

 • ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นกรณีซื้อที่ดินจะสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคตให้กู้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี

KTB-Home-Loan-for-gpf-member-2013

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 1. ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 2. ค่าบริการทำนิติกรรมจำนอง 0.05% ของวงเงินจำนอง (ขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท)
 3. ค่า Prepayment fee กรณี Refinance ในช่วง 3 ปีแรก 3% ของต้นเงินกู้ที่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
 4. ค่าตรวจงวดงานครั้งละ 400 บาท

เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้

 1. สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 2. สำเนาภาพถ่ายทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 3. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) และหนังสือหรือหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 4. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (กรณีซื้อห้องชุดในอาคารชุด) ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 5. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน
 6. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง (พิมพ์เขียว) ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : ธนาคารกรุงไทย