สินเชื่อเคหะ สินเชื่อบ้านของ ธนาคารออมสิน

Home / กู้บ้าน / สินเชื่อเคหะ สินเชื่อบ้านของ ธนาคารออมสิน

วันนี้ Decor.Mthai นำ สินเชื่อเคหะ สินเชื่อบ้านของธนาคารออมสิน มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ สินเชื่อออมสินช่วยสานฝันให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ เข้าใจง่าย และรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริม และช่วยสานฝันให้เป็นจริง ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เราไปดูข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารที่ต้องเตรียมกันดีกว่าค่ะ

สินเชื่อเคหะ สินเชื่อบ้านของธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ

วัตถุประสงค์การขอกู้

 • ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร
 • ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
 • ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่
 • เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน

คุณสมบัติผู้ขอกู้

 1. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

ระยะเวลาชำระเงินกู้  : ไม่เกิน 30 ปี (และเมื่อรวมอายุผู้ขอกู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี)

วงเงินกู้

 • ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ และ ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีห้องชุด
 • ไม่เกิน 80% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ หรือไม่เกิน 70% ของราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ กรณีซื้อห้องชุด
 • ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซม

เอกสารหลักฐานของผู้ขอกู้

สินเชื่อบ้าน

หลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ เอกสารหลักฐานของผู้ขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส

กรณีข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ลูกจ้างบริษัท

 • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ขอกู้ และคู่สมรส
 • สลิปเงินเดือน / ใบเสียภาษีเงินได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารฯ (ถ้ามี)
 • กรณีมีรายได้อื่นๆ ให้แนบหลักฐานมาประกอบ

กรณีประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน
 • งบการเงิน
 • เอกสารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : ธนาคารออมสิน