คลุมดิน ต้นไม้ ปุ๋ยหมัก วัชพืช แกลบ

คลุมดิน วิธีช่วยลดวัชพืชและกักเก็บความชื้นในดิน

Home / สวนของฉัน / คลุมดิน วิธีช่วยลดวัชพืชและกักเก็บความชื้นในดิน

การ คลุมดิน เป็นวิธีที่ถูกที่สุดในการกักเก็บน้ำในดินและรักษาอุณหภูมิในดิน นอกจากนี้การคลุมดินยังเป็นการป้องกันวัชพืชและเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินโดยตรงที่สุด  การคลุมดินด้วยวัตถุต่าง ๆ เช่น พลาสติก กระดาษ เศษเหลือของพืช ฯลฯ  ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เกิดจากเม็ดฝนที่ตกลงมา หรือที่เกิดจากน้ำไหลบ่าบนผิวดิน หรือที่เกิดจากลม การคลุมดินส่วนใหญ่นิยมทำเพื่อรักษาความชื้นในดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มอุณหภูมิไม่ให้ลดลงต่ำมากจนเป็นอันตรายต่อรากพืช การคลุมดินยังมีประโยชน์ช่วยลดการเจริญเติบโตของวัชพืช และเป็นการรักษาโครงสร้างของดินด้วย  เป็นที่นิยมใช้กันมากตามโรงเรือนเพาะชำ และแปลงเพาะปลูก

คลุมดิน ดีอย่างไร

คลุมดิน

วัตถุประสงค์ของการคลุมดิน 
1. เพื่อป้องกันการพังทลายที่เกิดจากเม็ดฝนที่ตกลงมา หรือที่เกิดจากน้ำ ไหลบ่าบนผิวดิน หรือที่เกิดจากลม
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ำในดิน
3. เป็นการเพิ่มอุณหภูมิหรือรักษาอุณหภูมิไม่ให้ลดต่ำลงมากจนเป็นอันตรายต่อรากพืช
4. เป็นการลดการเจริญเติบโตของวัชพืช
5. เป็นการรักษาโครงสร้างของดิน

ก่อนการคลุมดินเราต้องเตรียมตัวอย่างไร? อย่างแรกเราต้องดูชนิดของพืชที่ต้องการคลุมดิน ว่าเหมาะสมต่อการที่จะคลุมดินหรือไม่ วัตถุคลุมดินหาได้ที่ไหน? การคลุมดินจะเป็นอุปสรรคต่อการพรวนดินหรือไม่? จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชหรือไม่? จะมีผลต่อผลผลิตหรือไม่? และสุดท้ายคือเราจะใส่ปุ๋ยอย่างไร? และใช้อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงชนิดใด?

วัตถุคลุมดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ

1.อินทรียวัตถุต่างๆ ได้แก่ เศษเหลือของพืช เช่น ตอซัง หญ้าแห้ง ใบไผ่แห้ง และปุ๋ยหมัก PEAT เช่น ซากอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในลุ่มน้ำต่างๆ เศษเหลือของไม้ต่างๆ เช่น ขี้กบ ขี้เลื่อย เศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กากอ้อย ปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ

2.วัตถุคลุมดินที่ได้จากการสังเคราะห์ ได้แก่ พลาสติก, กระดาษ, กระดาษฉาบพลาสติก, กระดาษฉาบขี้ผึ้ง, แผ่นอลูมิเนียม และแผ่นเหล็ก

ตัวอย่างพืชที่เหมาะกับพลาสติกคลุมดิน ประเภทพืชผัก ได้แก่ แตงกวา ถั่วฝักยาว พริก มะเขือเทศ มะนาว มะกรูด ผักกาด ประเภทผลไม้ ได้แก่ แตงโม แตงไทย สตรอเบอร์รี่ ประเภทไม้ดอก ได้แก่ ดาวเรือง เบญจมาศ และประเภทพืชพลังงาน ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น