งานคราฟท์ หัตถกรรม เทรนด์

SACICT เปิดตัว หนังสือ เทรนด์งานหัตถศิลป์ แนวโน้ม หัตถกรรม ร่วมสมัย

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / SACICT เปิดตัว หนังสือ เทรนด์งานหัตถศิลป์ แนวโน้ม หัตถกรรม ร่วมสมัย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดทำ เทรนด์ หัตถกรรม ร่วมสมัยเพื่อเป็นทิศทางแก่ผู้ทำงานศิลปะ โดยได้ศึกษาแนวโน้มการออกแบบงานหัตถศิลป์ในระดับนานาชาติ เชื่อมโยงการพัฒนาและศักยภาพของหัตถกรรมไทย สู่แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย จนกลายเป็นหนังสือ SACICT Craft Trend 2018 กำหนดเปิดตัว 4 กรกฎาคมนี้ ที่ TCDC ไปรษณีย์กลางบางรัก

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ได้ดำเนินโครงการ SACICT CRAFT TREND อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้ริเริ่ม รวบรวม วิเคราะห์ แนวโน้ม ทิศทางของงาน “นวัตศิลป์” หรือนวัตกรรมในงานศิลปหัตถกรรมไทยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา


สำหรับในปี 2560 ทาง SACICT ได้มีการวิเคราะห์สร้างสรรค์เทรนด์สำหรับงานหัตถศิลป์ยุคใหม่ขึ้นอีกครั้ง เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เเวดวงงานหัตถกรรมไทย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการ ซึ่งอ้างอิงมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และความต้องการทางการตลาด สำหรับส่งต่อเทรนด์นี้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นักออกแบบ และกลุ่มคนที่รักในความละเอียดประณีตของงานหัตถกรรม โดยมุ่งหวังให้งานฝีมือดั้งเดิมได้รับการพัฒนาต่อยอด ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ รวมถึงนำไปต่อยอดไอเดียสำหรับสร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นต่อไป
งานคราฟท์
นางอัมพวันกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ก้าวทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป SACICT จึงได้รวบรวมเทรนด์งานศิลปหัตถกรรมไทยออกมาในรูปแบบหนังสือ SACICT CRAFT TREND 2018 ตามแนวคิด “Social Craft Network” ซึ่งภายในเล่มจะนำเสนอความเคลื่อนไหวและทิศทางของงานหัตถกรรมในตลาดโลก และยังเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนในด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนารูปแบบงานศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ จนเกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่ ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย องค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักสร้างสรรค์งานหัตถกรรมในเรื่องของการมีส่วนช่วยเชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีความหลงใหลในงานศิลปหัตถกรรมเหมือนกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายต่อยอดเเละถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กันได้อย่างไร้ขอบเขต

ท่านใดสนใจหนังสือ SACICT CRAFT TREND 2018 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1289 www.sacict.or.th หรือ facebook.com/sacict