ค่าไฟฟ้า พายุ ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปาบึก

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปาบึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ใส่ใจห่วงใยประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้า ในพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังนี้

ค่าไฟฟ้า
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เว้นแต่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเลื่อนวันครบกำหนดชำระเงินออกไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าดอกเบี้ย
3. เมื่อเข้าสู่เหตุการณ์ปกติ หากผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นเรื่องขอผ่อนผัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาผ่อนผันให้เป็นรายๆ ไปตามสมควร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ และสายด่วน 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค