นิทรรศการ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ปล่อยใจให้อิ่มเอม น้อมระลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ”

Home / เรื่องทั่วไป / ปล่อยใจให้อิ่มเอม น้อมระลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ”

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัยที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงานและวัตถุสะสมเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เช่น นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัยที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงานและวัตถุสะสมเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เช่น

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ
ศิลปิน : ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

พระบรมสาทิศลักษณ์ชื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชดาภิเษก พุทธศักราช 2514),ใช้เทคนิกสีอะคริลิก และทองคำ ขนาด 175 x 140 ซม. ผลงานของคุณธงชัย ศรีสุขประเสริฐ

พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย ศิลปิน พินิตย์ พันธประวัติ

หรือผลงานของคุณพินิตย์ พันธประวัติ ศิลปินที่แกะสลักพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใช้ในธนบัตร กับผลงาน นวมินทราชา หมายเลข 8, 2556 ใช้เทคนิกการแกะแม่พิมพ์โลหะและการกัดกรด ขนาด 34 x 27.5 ซม.

ในหลวงรัชกาลที่ 9
ศิลปิน : ปัญญา วิจินธนสาร

นอกจากนี้คุณศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารลิปส์  ยังได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงซึ่งภาพถ่ายหลากหลายภาพไม่ปรากฏชื่อช่างภาพผู้กดชัตเตอร์ ภาพถ่ายหลายภาพ ไม่สามารถระบุเวลา ได้ว่าบันทึกไว้ ณ วันเวลาหรือสถานที่แห่งใด

ห้องหมายเลข ๙
ห้องหมายเลข ๙
พระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก
พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลายพระหัตถ์ของทั้ง 3 พระองค์ นี้ มีมูลค่าสูงถึง 20 ล้านบาท หาชมกันได้ในห้องหมายเลข 9 นะคะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์
พระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก
พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระมหากษัตริย์ 2 รัชกาล ที่หาชมได้ยากยิ่ง

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” โดยการคัดเลือกผลงานจาก 3 ภัณฑารักษ์ ได้แก่ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์  คุณธวัชชัย สมคง และคุณศักดิ์ชัย กายแสดงตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ
ศิลปิน : วัชระ ประยูรคำ
พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9
ศิลปิน : สุวัฒน์ วรรณมณี

พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายชื่อศิลปินผู้นำผลงานเข้าร่วมแสดง
อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, อำนาจ วชิรสูตร, อำนาจ คงวารี, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน, บัญชา หนังสือ, บรรจบ ปูธิปิน, เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ, บุญมี แสงขำ, ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล, ชัชวาล รอดคลองตัน,ชูศักดิ์ กุทัณฑ์มาศ, ชูสิทธิ์ วิจารณ์โจรกิจ, ดินหิน รักพงษ์อโศก, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จักรี คงแก้ว, จรัสพร ชุมศรี, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, ไข่มุกต์ ชูโต, คามิน เลิศชัยประเสิรฐ, เกษียร จินดาลักษณ์, เขียน ยิ้มศิริ, ไกรพิทย์ พันธุ์วุฒิ, ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล, กฤช งามสม, กฤษดา ภควัตสุนทร, ลำพู กันเสนาะ, มานิตย์ ศรีสุวรรณ, นิติกร กรัยวิเชียร, โอภาส โชติพันธวานนท์, พลุตม์ มารอดม ปัญญา วิจินธนสาร, ปาริชาติ ศุภพันธ์, ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา, ภัคพงศ์ เช็ง, ภัทรกร สิงห์ทอง (ณัฐวุฒิ สิงห์ทอง), พีระศิลป์ ดวงอินทร์, พินิตย์ พันธประวัติ, ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์,ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, ประวีณ เปียงชมภู, ปรีชา เถาทอง, พร้อมธรรม วรวุฒิ, รชฏ วิสราญกุล, เริงศักดิ์ บุญวนิช, รุ่งศักดิ์ ดอกบัว, สาครินทร์ เครืออ่อน, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, สนั่น ศิลากรณ์, สนิท ดิษฐพันธุ์, เสนีย์ แช่มเดช, สมโภชน์ ทองแดง, สมภพ บุตราช, สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, ศรีใจ กันทะวัง, สุดใจ ชัยพันธ์, สุรเดช แก้วท่าไม้, สุรสิทธิ์ เสาว์คง, สุวัฒน์ วรรณมณี, สุวิทย์ ใจป้อม, ธีร์ นันทวริศ, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์,ธณฤทธิ์ ทิพย์วารี, ถาวร โกอุดมวิทย์, ทวีชัย เจาวัฒนา, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, เทวินทร์ จรรยาวงษ์,ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อุบัติสัตย์, วิระศักดิ์ มนต์แก้ว, วัลลภ หาญสันเทียะ, วรนันท์ ชัชวาลทิพากร, วราวุธ ชูแสงทอง,วราวุฒิ โตอุรวงศ์, วัชระ กล้าค้าขาย, วัชระ ประยูรคำ, วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, วิศเวท วัฒนสุข, วิษณุพงษ์ หนูนันท์,สรรพวิทย์ สิทธิสันต์, ยุทธนา พงศ์ผาสุก