Time ยก สนามฟุตบอล คลองเตย ของไทย ติดอันดับ 25 สิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในปี 2016

Time ยก สนามฟุตบอล คลองเตย ของไทย ติดอันดับ 25 สิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในปี 2016

และในปีนี้ ก็มี สิ่งปลูกสร้างของไทยเรา ที่เกิดจาก ความต้องการแปลงพื้นที่รกร้างในชุมชนแออัดให้เกิดประโยชน์ ยกระดับพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน