Sun Share Project โครงการหมู่บ้าน ประหยัดค่าไฟ สร้างรายได้จากการขายไฟฟ้า

Sun Share Project โครงการหมู่บ้าน ประหยัดค่าไฟ สร้างรายได้จากการขายไฟฟ้า

กรณีลูกค้าไม่ได้ใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้ผ่านระบบ Blockchain โดยอัตโนมัติ