Nature context การเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด

Nature context การเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด

Nature context การเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นบ้านของคุณพิเสฐ จึงแย้มปิ่น สร้างขึ้นที่เขาใหญ่ ใกล้กับลำตะคลอง บริเวณรอบบ้านเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม